VILKET BLIR VÅRT NÄSTA STEG?

Ända sedan starten 1959 så har Blåkläder producerat hållbara arbetskläder. Vårt mål är det samma än idag, men definitionen har utökats. För oss är hållbara arbetskläder en del av ett flöde som våra medarbetare, produkter och fabriker omfattas av.

BCI - BETTER COTTON INTIATIVE

På Blåkläder är vi övertygade om att bomull kan blir en mer hållbar råvara beroende på hur bomullsfibern produceras. Det är anlendingen till att vi 2017 gick med i Better Cotton Initiative, en sammanslutning som för ser de bomullsodlande jordbrukarna med rätt verktyg för att odla hållbart mot en rättvis ersättning. Vi står bakom det här initiativet med en förhoppnings om att BCIs metodik kan leda till mera hållbara lösningar för en av världens viktigaste textilfibrer.

 


Join the conversation

LEED-certifierade gröna byggnader

För AB Blåkläder är Hållbarhet avgörande för den dagliga verksamheten i Svenljunga men även för produktionen som sker på vårt uppdrag i andra delar av världen. Det ingår i vårt ansvar som företag att bedriva arbetet för att skapa en stabil och trygg arbetsmiljö för personalen i tillverkningen och begränsa den miljöpåverkan tillverkningen av material och ingående komponenter har men vi ser även byggnaderna där våra plagg produceras som en viktig del i det övergripande Hållbarhetsarbetet. Som ett led i detta arbete kan vi stolt meddela att fabriksbyggnaden i Thambuttegama, Sri Lanka, där många av Blåkläders plagg produceras, har uppnått och certifierats enligt LEED Gold nivå, vilket är näst högsta certifieringsklassen för LEED Green Buildings.

Vid konstruktion och uppförande av en byggnad, oavsett typ eller ändamål, så påverkas den närstående, så väl som den allmänna, miljön både på kort och lång sikt. Det finns många parametrar att ta hänsyn till och val av byggmaterial och energikällor som görs redan initialt i processen kommer att ha avgörande inverkan på hur hållbar en fastighet faktiskt blir. LEED Green Building Certification System står för Leadership in Energy & Environmental Design och är ett certifieringsprogram som tagits fram av U.S. Green Building Council. Certifieringen drar upp riktlinjerna för miljömässigt hållbara konstruktioner oavsett vilken typ byggnad det rör. Det omfattar hela processen; från konstruktion till utförande, och inkluderar bland annat energieffektivitet, vattenförbrukning, koldioxid utsläpp samt tar bland annat hänsyn till aktuell närmiljö, känslig natur, vattenbrist och tillgängliga energikällor.

LEED integreras i hela byggnationsprocessen och konstruktionen valideras utifrån sju graderingskategorier;

-          Sustainable Sites (SS)

-          Water Efficiency (WE)

-          Energy and Atmosphere (EA)

-          Materials and Resources (MR)

-          Indoor Environmental Quality (IEQ)

-          Innovative Design (ID)

-          Regional Priority (RP)
 

De fem första kategorierna är en miljöinriktad kravspecifikation och det sjätte kravet; Innovative Design, rör kompletterande design och konstruktion avseende Hållbarhet. Den sista kriterieparametern; Regional Priority, avser en gradering baserad på geografisk placering.

Graderingskategorierna viktas sedan enligt en poängsystem (max 100 baspoäng) och den totala summan avgör vilken LEED certifieringsnivå som uppnås;

·         Certified (40–49 points)

·         Silver (50–59 points)

·         Gold (60–79 points)

·         Platinum (80+ points)
 

Att uppföra byggnader i enlighet med LEED innebär inte automatiska merkostnader, vilket är en vanligt förekommande missuppfattning, men det kommer att innebära lägre driftsutgifter för den färdiga byggnaden.

Blåkläder är både glada och stolta över att kunna producera arbetskläder i en miljömässigt Hållbar fabrik. Det vinner alla på, både nu och i det långa perspektivet.

 


För mer information och frågor, vänligen kontakta:
saljsupport@blaklader.com

Join the conversation

ARBETSKLÄDER FRÅN SOLENERGI

På många platser i världen är elektricitet en bristvara och så är fallet även på Sri Lanka, där Blåkläder tillverkar merparten av sina plagg. Elen kommer vanligtvis från förbränning av olja eller diesel och tillgången är långt ifrån stabil. En betydande del av världens energiförsörjning kommer från värmekraftverk, där vattenånga omvandlas till elektricitet via ångturbiner. Kraftverken drivs allt som oftast av fossila bränslen, det vill säga drivmedel som baseras på råolja. Förutom att oljan är en ändlig resurs, innebär förbränningen en miljöbelastning som orsakar klimatförändringar och global uppvärmning. Dessutom är elektricitet från ångturbiner kostsam. Trots sina uppenbara nackdelar är elektriciteten från fossila bränslen fortfarande lika viktig i människors vardagsliv som för tillverkande industrier och andra verksamheter.

En aldrig sinande energikälla
Soltimmar är något Sri Lanka och Myanmar har i överflöd och det har vi dragit nytta av genom att investera i solpaneler i den första av flera fabriker som tillverkar våra plagg. I framtiden räknar vi med att minst 70 % av fabrikens energiförbrukningen ska kunna täckas av solenergi. När solstrålarna träffar solpanelens celler, uppstår en elektrisk laddning mellan cellens fram och baksida. I laddningsmomentet bildas likström som leds vidare med hjälp av en växelriktare och omvandlas sedan till växelström. Den ström som bildas används för att driva fabriken utan någon inblandning av fossila bränslen. I och med installationen av solpaneler säkrar fabriken en stabil elförsörjning och bidrar samtidigt till minskad miljöbelastning. Investeringen i solpaneler markerar starten på en fortsatt produktion av arbetskläder med hjälp av solenergi och fler anläggningar står nu på tur. I en förlängning skapar det fördelar såväl för företaget som för världen i stort.


För mer information och frågor, vänligen kontakta:
saljsupport@blaklader.com

Join the conversation
a