By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy integritetspolicy.

Våra fabriker

Arbetsförhållandena på våra fabriker är av högsta prioritet för Blåkläder. Alla våra fabriker på Sri Lanka och i Vietnam är certifierade enligt SA8000, en internationell standard som visar att vi har nödvändiga processer och system på plats för att säkerställa medarbetarnas mänskliga rättigheter.

Certifieringen enligt SA8000 innebär att våra fabriker granskas regelbundet och uppfyller kraven inom följande områden:
• Barnarbete
• Tvångsarbete
• Hälsa och säkerhet
• Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar
• Diskriminering
• Disciplinära åtgärder
• Arbetstid
• Löner
• Ledningssystem

SA8000 grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s kärnkonvention, internationella normer för mänskliga rättigheter och nationell arbetsrätt.
Certifieringen bygger på att fabrikerna har ett ledningssystem för att hantera, samordna och kontrollera implementeringen av kraven i SA8000. Arbetet leds av ett team bestående av representanter för arbetstagare och fabriksledning. Alla medarbetare på fabrikerna utbildas i SA8000 och kan anonymt rapportera avvikelser. Vid allvarliga avvikelser ska åtgärder vidtas och den drabbade ska ges upprättelse. Fabrikerna utvärderar regelbundet sina policyer och rutiner i syfte att uppnå ständiga förbättringar. Våra fabriker väljer och utvärderar även sina leverantörer baserat på kraven i SA8000.
Av våra fem fabriker på Sri Lanka är tre certifierade enligt den senaste versionen av standarden, SA8000:2014, medan de övriga två uppdateras under våren 2017. Fabriken i Vietnam är certifierad enligt SA8000:2008 och kommer även den uppdateras under våren 2017.
 

 

Barnarbete - nolltolerans

Blåkläder har nolltolerans mot barnarbete. Vid rekrytering kontrolleras alltid sökandens ålder. Våra fabriker ställer också särskilda krav på arbetsvillkoren för unga anställda. I linje med SA8000-certifieringen finns det också en plan för att hantera eventuella fall av barnarbete med barnets bästa i fokus.


Arbetsfrihet

Ingen form av tvångsarbete ska förekomma på Blåkläders fabriker. Fabrikernas kriterier på området omfattar bland annat att inga lån ges till anställda (skuldarbete), inga personliga handlingar beslagtas, alla löner utbetalas och inga avgifter tas ut vid rekrytering. Verkställandet av dessa krav kontrolleras kontinuerligt som en del av SA8000-certifieringen.

 

Hälsa och säkerhet

SA8000 kräver en säker och hälsosam arbetsmiljö för medarbetarna. Det handlar till exempel om brandsäkerhet, maskinanvändning, första hjälpen, skyddsutrustning och sanitetsutrymmen. Våra fabriker har rutiner för att upptäcka, förebygga och minimera hälso- och säkerhetsrisker. Alla medarbetare genomgår säkerhetsutbildning.


Föreningsfrihet

I linje med SA8000 kontrolleras det regelbundet att våra fabriker respekterar och informerar medarbetarna om deras rätt att bilda och ingå i fackföreningar och att förhandla kollektivt. Detta innebär också att Ingen bestraffas eller diskrimineras på grund av sitt fackliga engagemang.


Tolerans

På våra fabriker ska ingen diskrimineras på grund av hudfärg, kön, nationalitet, religion, ålder, civilstånd eller andra personliga egenskaper. Rekrytering baseras på individens förmåga att utföra arbetet. Löner sätts i enlighet med lagstiftning och utifrån medarbetarens erfarenhet, prestation och roll. Fabrikernas arbete mot diskriminering kontrolleras regelbundet genom SA8000.


Respekt

Inhumana disciplinära åtgärder såsom fysiskt och psykiskt tvång, kroppslig bestraffning och verbala kränkningar är förbjudet på våra fabriker. Efterlevnaden av detta kontrolleras som en del av SA8000-certifieringen. Vid behov av disciplinära åtgärder finns tydliga rutiner att följa.
 

Reglerad arbetstid

Fabrikerna ska självklart alltid följa gällande lagar, kollektivavtal och branschstandarder för arbetstider, raster och helgdagar. I linje med kraven i SA8000 överstiger en normal arbetsvecka i våra fabriker aldrig 48 timmar och medarbetare ska ha minst en ledig dag per vecka. Övertid får inte överstiga 12 timmar per vecka.
 

Löner

SA8000-certifieringen innebär att alla våra fabriker åtar sig att betala lön till alla anställda som möjliggör en dräglig levnadsstandard för den anställde och dennes familj, en så kallad levnadslön. Detta innebär att utgifter för mat, vatten, boende, utbildning, sjukvård, transport, kläder, oväntade utgifter och andra element ska täckas in av lönen. I linje med SA8000 får anställda alltid ett övertidstillägg i ersättning för övertidsarbete.