MEDVETEN OCH HÅLLBAR PRODUKTION

Idag produceras närmare 85% av Blåkläders plagg i fabriker med nära anknytning till företaget. Produktionen är fördelad över tre länder; med starten 1992 i Vietnam, som sedan följdes av Sri Lanka under 2006 och 2018 startades tillverkning i Myanmar. 

Den nära och långsiktiga relationen med fabrikerna är kärnan Blåkläders målmedvetna arbete för en hållbar produktionskedja. Vårt åtagande är att producera plagg av hög kvalitet i en tillverkning som också håller högsta standard vad det gäller social- och miljömässig hållbarhet.  Vi nöjer oss inte med att efterleva FNs och ILOs kärnkonventioner om mänskliga rättigheter, barnarbete och arbetsrätt, utan strävar efter en hållbarhet som i alla avseenden tål att granskas och skärskådas. Vårt mål är att kunna förbättra livssituationen för personerna i tillverkningen men även att stödja och främja samhället runt fabrikerna. Närheten och insynen i produktionen ger oss ovärderliga möjligheter att påverka under vilka förhållanden våra plagg tillverkas och är förutsättningen som möjliggör Blåkläders mål med en verkligt hållbar produktion.   

Vi anstränger oss för att trygga förutsättningarna för alla anställda på fabrikerna där våra plagg tillverkas. Respekt för mänskliga rättigheter, säkra arbetsplatser och ökad medvetenhet om miljömässigt hållbarhetsarbete är bara några fokusområden i fabrikerna.  Personalförmåner som fria eller subventionerade måltider, trygg och gratis transport till och från arbetsplatsen samt bonus-system utöver det ordinarie lönesystemet är bara några av insatserna som görs för att skapa en arbetsplats som främjar de anställa både på och utanför arbetet.    
 

Standarder som kan driva utveckling
För att säkerställa den sociala, etiska och miljömässiga hållbarheten I produktionen så uppfyller verksamheten i samtliga produktionsenheter kraven i SA 8000, ISO 9001 och ISO 14001.  Under 2019 kommer även verksamheten på Sri Lanka att vara certifierad i enlighet med Sustainable Textile Production (STeP) certification by OEKO-TEX®.

Genom att aktivt och medvetet driva ett arbete för en ständig utveckling av en hållbar produktion vill vi kunna inverka positiv i livet för våra kollegor, våra leverantörer och deras familjer. Det är Blåkläders bidrag för en utveckling mot en hållbar framtid .
 

PRODUKTION ENLIGT SA8000
Arbetsförhållandena på våra fabriker är av högsta prioritet för Blåkläder. Alla våra fabriker på Sri Lanka och i Vietnam är certifierade enligt SA8000, en internationell standard som visar att vi har nödvändiga processer och system på plats för att säkerställa medarbetarnas mänskliga rättigheter.
 

Certifieringen enligt SA8000 innebär att våra fabriker granskas regelbundet och uppfyller kraven inom följande områden:

• Barnarbete

• Tvångsarbete

• Hälsa och säkerhet

• Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar

• Diskriminering

• Disciplinära åtgärder

• Arbetstid

• Löner

• Ledningssystem

 

SA8000 grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s kärnkonvention, internationella normer för mänskliga rättigheter och nationell arbetsrätt.

Certifieringen bygger på att fabrikerna har ett ledningssystem för att hantera, samordna och kontrollera implementeringen av kraven i SA8000. Arbetet leds av ett team bestående av representanter för arbetstagare och fabriksledning. Alla medarbetare på fabrikerna utbildas i SA8000 och kan anonymt rapportera avvikelser. Vid allvarliga avvikelser ska åtgärder vidtas och den drabbade ska ges upprättelse. Fabrikerna utvärderar regelbundet sina policyer och rutiner i syfte att uppnå ständiga förbättringar. Våra fabriker väljer och utvärderar även sina leverantörer baserat på kraven i SA8000.

Av våra fem fabriker på Sri Lanka är tre certifierade enligt den senaste versionen av standarden, SA8000:2014, medan de övriga två uppdateras under våren 2017. Fabriken i Vietnam är certifierad enligt SA8000:2008 och kommer även den uppdateras under våren 2017.
 

Barnarbete - nolltolerans
Blåkläder har nolltolerans mot barnarbete. Vid rekrytering kontrolleras alltid sökandens ålder. Våra fabriker ställer också särskilda krav på arbetsvillkoren för unga anställda. I linje med SA8000-certifieringen finns det också en plan för att hantera eventuella fall av barnarbete med barnets bästa i fokus.

Arbetsfrihet
Ingen form av tvångsarbete ska förekomma på Blåkläders fabriker. Fabrikernas kriterier på området omfattar bland annat att inga lån ges till anställda (skuldarbete), inga personliga handlingar beslagtas, alla löner utbetalas och inga avgifter tas ut vid rekrytering. Verkställandet av dessa krav kontrolleras kontinuerligt som en del av SA8000-certifieringen.

Hälsa och säkerhet
SA8000 kräver en säker och hälsosam arbetsmiljö för medarbetarna. Det handlar till exempel om brandsäkerhet, maskinanvändning, första hjälpen, skyddsutrustning och sanitetsutrymmen. Våra fabriker har rutiner för att upptäcka, förebygga och minimera hälso- och säkerhetsrisker. Alla medarbetare genomgår säkerhetsutbildning.

Föreningsfrihet
I linje med SA8000 kontrolleras det regelbundet att våra fabriker respekterar och informerar medarbetarna om deras rätt att bilda och ingå i fackföreningar och att förhandla kollektivt. Detta innebär också att Ingen bestraffas eller diskrimineras på grund av sitt fackliga engagemang.

Tolerans
På våra fabriker ska ingen diskrimineras på grund av hudfärg, kön, nationalitet, religion, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller andra personliga egenskaper. Rekrytering baseras på individens förmåga att utföra arbetet. Löner sätts i enlighet med lagstiftning och utifrån medarbetarens erfarenhet, prestation och roll. Fabrikernas arbete mot diskriminering kontrolleras regelbundet genom SA8000.

Respekt
Inhumana disciplinära åtgärder såsom fysiskt och psykiskt tvång, kroppslig bestraffning och verbala kränkningar är förbjudet på våra fabriker. Efterlevnaden av detta kontrolleras som en del av SA8000-certifieringen. Vid behov av disciplinära åtgärder finns tydliga rutiner att följa.

Reglerad arbetstid
Fabrikerna ska självklart alltid följa gällande lagar, kollektivavtal och branschstandarder för arbetstider, raster och helgdagar. I linje med kraven i SA8000 överstiger en normal arbetsvecka i våra fabriker aldrig 48 timmar och medarbetare ska ha minst en ledig dag per vecka. Övertid får inte överstiga 12 timmar per vecka.

Löner
SA8000-certifieringen innebär att alla våra fabriker åtar sig att betala lön till alla anställda som möjliggör en dräglig levnadsstandard för den anställde och dennes familj, en så kallad levnadslön. Detta innebär att utgifter för mat, vatten, boende, utbildning, sjukvård, transport, kläder, oväntade utgifter och andra element ska täckas in av lönen. I linje med SA8000 får anställda alltid ett övertidstillägg i ersättning för övertidsarbete.