By continuing to use our website you agree to these terms and conditions. Read more about the integrity policy integritetspolicy.

Etisk Uppförandekod

Denna etiska uppförandekod gäller alla leverantörer som är involverade i tillverkning eller leverans av produkter till Blåkläder. Blåkläder är medvetna om att det finns olika juridiska och kulturella miljöer där fabriker verkar över hela världen och denna uppförandekod anger de grundläggande krav som alla leverantörer måste upprätthålla för att göra affärer med Blåkläder. Villkoren i uppförandekoden är endast minimikrav.
Leverantören måste följa relevanta FN-konventioner och internationella avtal, till exempel ILO-konventioner 29 (tvångsarbete), 87 (föreningsfrihet), 98 (rätt att organisera och kollektiva förhandlingar), 100 (lika lön), 105 (avskaffande av Tvångsarbete), 111 (diskriminering), 138 (lägsta ålder) och 182 (barnarbete). Andra etablerade sociala regler och principer i folkrätten än de som nämns i denna uppförandekod ska också anses ingå i och omfattas av denna uppförandekod. Leverantören ansvarar för att alla fabriker som är involverade i tillverkningen av produkterna till Blåkläder följer denna uppförandekod, vare sig leverantören äger den aktuella fabriken eller ej.
  

 

 


1. ALLMÄN PRINCIP

Leverantören/tillverkaren som producerar produkter till Blåkläder ska verka i full överenskommelse med alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, inklusive arbeten, arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Skulle något av följande krav i denna uppförandekod strida mot gällande obligatorisk nationell lagstiftning i något land eller område, bör den nationella lagstiftningen alltid följas. I så fall måste leverantören omedelbart underrätta Blåkläder vid mottagandet av denna uppförandekod eller när den obligatoriska nationella lagen genomförs. Det måste emellertid understrykas att Blåkläders krav i denna uppförandekod inte får begränsas till kraven i icke-obligatoriska nationella lagar. Leverantören ska alltid tillåta Blåkläder och/eller någon av dess företrädare obegränsat tillträde till dess anläggningar, samt dess underleverantörer/anläggningar och alla relevanta uppgifter, om Blåkläder eller dess företrädare i förväg har förhandsinformation eller inte.

 

 


2. DISKRIMINERING  

Leverantören ska anställa arbetstagare på grundval av deras förmåga att göra jobbet och aldrig på grundval av sin tro, ras, färg, kön, nationalitet, religion, ålder, moderskap, civilstånd eller andra personliga egenskaper. Leverantören ska betala arbetstagarnas löner och ge fördelar utan hänsyn till tro, ras, färg, kön, nationalitet, religion, ålder, moderskap, civilstånd eller andra personliga egenskaper. 

3. BARNARBETE

Ett "barn" är i detta sammanhang en person som är yngre än femton (15) år eller i undantagsfall fjorton (14) år i länder som omfattas av artikel 2.4 i ILO-konvention nr 138 (lägsta ålder). Leverantören får inte använda barnarbete i strid med lokala lagar i leverantörslandet eller i FN:s konventionen om barns rättigheter, artikel 32.1. Leverantören uppmanas att utveckla lagliga lärlingsprogram på arbetsplatsen för arbetstagarnas utbildningsförmåner, förutsatt att alla deltagare uppfyller kraven på lagstadgad ålder.
Varje arbetstagare som är anställd av leverantören ska uppfylla gällande lagstadgade krav på ålder. Leverantören ska följa alla tillämpliga bestämmelser om barnarbete, inklusive de som rör anställning, löner, arbetstid, övertid och arbetsvillkor. Leverantören ska behålla officiell dokumentation för varje arbetstagare som verifierar arbetstagarens födelsedatum.
  

 

 


4. LÖNER OCH ARBETSTIDER 

Leverantören ska reglera arbetstid, löner och övertidskompensation i enlighet med gällande lokala lagar. Arbetstagare ska betala åtminstone den minsta lagliga lönen och övertidskompensationen eller den lokala industristandarden. Medan det är underförstått att övertidsarbete ofta krävs vid textilproduktion, ska leverantören utföra sin verksamhet på ett sätt som begränsar övertid till en nivå som säkerställer mänskliga och produktiva arbetsförhållanden. Leverantören ska inte regelbundet kräva att en arbetsvecka överstiger 60 timmar. Arbetare ska ha minst en dag ledig varje vecka om sju dagar. Leverantören ska tillhandahålla betald årlig ledighet, sjukskrivning, mammaledighet eller annan semester enligt lag eller som uppfyller den lokala industristandarden. Leverantören ska ge arbetstagare löneavtal för varje period, vilket inkluderar antal arbetade dagar, löne- eller styckesats per dag, övertidstider och övertidsersättning, bonusar, ersättningar och juridiska avtalsavdrag, om sådana finns.

 

           

 

                                               
5. ARBETSVILLKOR 

Leverantören ska behandla alla arbetare med respekt och värdighet och erhålla en säker och hälsosam miljö. Leverantören ska följa alla gällande lokala lagar och bestämmelser om arbetsförhållanden, inklusive arbetstagares hälsa och säkerhet, sanitet, brandsäkerhet, riskskydd och elektrisk, mekanisk och strukturell säkerhet. Leverantören får inte använda kroppsstraff eller någon annan form av fysisk eller psykisk tvång, såsom hot om våld, sexuella trakasserier eller annan olämplighet. Leverantören får inte delta eller tillåta fysiska straff eller tvång.
Leverantören/fabriken ska vara tillräckligt upplyst och ventilerad. Det måste finnas fönster, fläktar och/eller luftkonditionering och/eller uppvärmare i alla arbetsområden för tillräcklig cirkulation, ventilation och temperaturkontroll. Det ska finnas tillräckliga, tydliga markerade utgångar som möjliggör en ordnad evakuering för arbetstagare vid brand eller andra nödsituationer. Utgångar ska hållas fria från föremål och förbli tillgängliga och upplåsta under arbetstiderna. Brandsläckare ska regelbundet underhållas och vara synliga och tillgängliga för alla arbetstagare. Leverantören ska tillhandahålla dricksvatten för alla arbetstagare och tillåta att det finns tillgång till vatten under hela arbetsdagen. Leverantören ska tillgodose rena och sanitära toaletter under hela arbetstiden och begränsningar för användningen av dem skall enbart införas om detta är synnerligen befogat och då endast med rimlig inskränkning.

 6. FÖRENINGSRÄTT

Arbetstagare ska vara fri föreningsrätt. Leverantören ska inte hindra arbetstagare som vill organisera sig eller förhandla kollektivt. Beslutet om huruvida det ska genomföras ska endast göras av arbetstagarna.


Code of Conduct